จิตอาสา ณ วัดจอมบึง

กิจกรรมจิตอาสาของเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัดเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธ วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะได้พบปะกันมาทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมอันดีงามถือเป็นจุดเด่นของคนไทย แสดงถึงวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิต ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือคนที่มาวัดไม่ดูแลรักษาความสะอาดส่งผลให้เกิดความสกปรก บุคลากรในการทำความสะอาดน้อยกว่าที่ควร วัดเป็นเหมือนที่พึ่งต่างๆเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะนึกถึงวัดเป็นอันดับแรก คนที่เข้าไปใช้มีมากแต่ไม่มีบุคลากรที่ทำความสะอาดเพียงพอ รวมทั้งวัดยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ต่างๆมากมายก่อให้เกิดเชื้อโรค สิ่งสกปรก ตามพื้นที่ต่างๆภายในวัด ทำความสะอาดไม่ไหว ผู้คนที่เข้าไปใช้ก็ยังขาดจิตสำนึกไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดจึงทำให้ภาระของบุคลากรและพระสงฆ์ต้องทำความสะอาดหนักขึ้น ห้องน้ำในวัดก็เกิดความสกปรกซึ่งเกิดจากสิ่งปฏิกูล สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เช่น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น สกปรก ห้องน้ำบางห้องไม่มีขันตักน้ำ ไม่มีแปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำขาดแคลน โบสถ์หรือพื้นที่บริเวณรอบๆกุฏิพระสงฆ์ก็มีใบไม้และขยะอยู่บ้างบางบริเวณ

 

กิจกรรมที่ทำ

       -กวาดลานวัด
       -เก็บขยะรอบๆวัด
       -ล้างห้องน้ำ
       -ถูศาลาการเปรียญ

ประโยชน์ที่ได้รับกิจกรรมโครงการจิตอาสา

1. เสริมสร้างด้านสวยสะอาดบริเวณโรงเรียน
เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นช่วยกันดูแลบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน และบริเวณวัด ให้งดงาม สะอาด เรียบร้อย ส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.เสริมสร้างการเสียสละบริจากหนังสือและจัดบรรยากาศห้องสมุด
เด็กนักเรียนได้อ่านหนังสือในระหว่างทำการจัดหนังสือเป็นการเสริมสร้างให้เด็ก รักการอ่าน ทำให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้ถูกต้อง และเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
3.เสริมสร้างด้านสุขอนามัยโรงเรียนพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมและสนามเด็กเล่น
เด็กนักเรียนเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำความสะอาด และสารเคมีในการล้างห้องน้ำ อย่างถูกวิธี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มการงานและเทคโนโลยี
4. เสริมสร้างด้านคุณธรรม เสียสละ และการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การดำเนินงานสหกรณ์ นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง เรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
5. สร้างเสริมความรู้ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์
นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ทำให้เด็กนักเรียนตระหนักหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิด มีความรู้ในรายวิชากลุ่มสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น