วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

คุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา


ามระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน โอกาสที่จะพบเพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อปรึกษาปัญหาทางการเรียน ปัญหาทางวิชาการ หรือปัญหาอื่น ๆ มีน้อย แม้จะติดต่อกันได้ทางไปรษณีย์หรือเข้ารับการสอนเสริมก็ตาม จึงทำให้นักศึกษาขาดความใกล้ชิดกับเพื่อน นักศึกษาและกับทางมหาวิทยาลัย